ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง


21-06-2013

กำหนดการ

โครงการอภิปรายทางวิชาการ

เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

---------------------------

08.00 - 08.30  น.                ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.                 พิธีเปิดการประชุม

                                          โดย...นาวาเอกหญิงอาภรณ์  ชูดวง

                                                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

08.45 - 10.00 น.                 การบรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

                                              โดย...ผศ.ดร.สุนทรา  โตบัว

10.00 - 10.15 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น.                  การบรรยาย เรื่อง เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

                                            และเครื่องมือประเมินสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล

                                            โดย...วิทยากรจากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม

12.00 - 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -  15.45 น.                 การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ประสบการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

                                            ตามกรอบ TQF  

 

                                            โดย...วิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม

                                            ดำเนินการอภิปราย

                                            โดย...ผู้ดำเนิการอภิปรายจากหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม

15.45 -  16.00 น.                  พิธีปิดการประชุม            

                                             รับประทานอาหารว่าง

 

-------------------------------

 

                                            

 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform