ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาล


24-04-2018

..หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พรและคณะอาจารย์

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมิ นสถาบันการศึ กษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จากสภาการพยาบาลโดยผู้ทรงคุณวุ ฒิจากสภาการพยาบาล

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี

ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์

และ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม

วันที่ 17-18 เม..61 ณ วพร.ศวก.พร

โดยมี พล..ธาดา เวสารัชชนันท์ ผอ.ศวก.พรกล่าวต้อนรับและรับฟังผลการประเมิน

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform