ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ประจำปี 2560


31-01-2018

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย  ประจำปี 2560

ในงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพยาบาล 4.0  จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ 2561 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาระดับพลังสุขภาพจิตของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  โดย นพร.ชลธิชา  เย็นบ้านควนและคณะ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย น.ต.หญิง ดร. ยุวดี วงษ์แสง

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มาใช้บริการห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า  โดย นพร.พิมลวรรณ  ทุสาวุฒิ และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย น.ท.หญิง ดร.กนกเลขา สุวรรณพงษ์

 

 
[ กลับหน้า ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform