ฝ่ายวิจัยและแผนพัฒนา


ภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายวิจัย แผนและพัฒนา

 

ภารกิจ

ฝ่ายวิจัย แผนและพัฒนา มีภารกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

                   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการ การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ รวมทั้งการสนับสนุนให้อาจารย์นำผลการวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

                   ๒. ดำเนินการด้านนโยบายและแผนงาน/โครงการและแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาล รวมทั้งการควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและใช้จ่ายงบประมาณ

                   ๓. ดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ และจรรยาบรรณของบุคลากร

 

หน้าที่

๑.      งานด้านวิจัย

                   ๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่ตอบสนองต่อภารกิจของสถาบัน

                   ๑.๒ จัดหาสรรงบประมาณ แหล่งทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

                   ๑.๓ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัย สร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

                   ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การบริการวิชาการแก่สังคม

                    ๑.๕ พัฒนาระบบ กลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย

         

๒.     งานแผนและงบประมาณ

๒.๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

                   ๒.๒ กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

                   ๒.๓ วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้ในการปรับแผนการดำเนินงาน                

 ๒.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ พร. และ ทร.

 

๓.     งานพัฒนาบุคลากร

๓.๑ วิเคราะห์อัตรากำลังพลทั้งสายอาจารย์พยาบาลและสายสนับสนุน

๓.๒ จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ในการทำตำแหน่งทางวิชาการ

๓.๓ จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านภาษาต่างประเทศ

                   ๓.๔ จัดทำโครงการการฝึก ศึกษา อบรม ประชุม สัมมนาในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับอาจารย์พยาบาล

๓.๕ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

                   ๓.๖ พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใช้ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                    ๓.๗ รวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้เป็นองค์ความรู้ของสถาบัน

                   ๓.๘ จัดทำระบบและกลไกในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล และการประเมินผลการบริหารงาน

                   ๓.๙ ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

                   

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform