ปรัชญา ปณิธาน


         ปรัชญา

 

          วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเชื่อว่า  มนุษย์เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้  ในทุกด้าน  สิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม คือ ความรอบรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมสนับสนุนที่ดีจากสังคม วิชาชีพการพยาบาลมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคม มีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพมุ่งเน้นการใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมแบบองค์รวม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเสมอภาค  คำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย และความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

          ปณิธาน

          วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี มีความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างสง่างามและมีความสุข

 

          วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของกองทัพเรือ  มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตพยาบาล  ที่มีสมรรถนะการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล และมีคุณลักษณะทางทหาร

 

          พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ 
          2. ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
          3. ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทางการพยาบาลกำลังพลกองทัพเรือและประชาชน
          4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
          5. พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform