ค่านิยมร่วมขององค์กร


 

          ค่านิยมร่วมขององค์กร : เป็นข้อกำหนดร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน

          ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ "NAVAL NURSE"

          N = Noble

          A = Altruism

          V = Visionary

          A = Assertiveness

          L = Loyalty

          N = Neatness

          U = Unity

          R = Responsibility

          S = Seniority

          E = Enthusiasm

= มีจรินธรรม สง่างามและน่ายกย่อง

= เห็นแก่ประโยชน์ของส่วมรวม

= มีวิสัยทัศน์

= มีความเชื่อมั่นในตนเองและให้เกียรติผู้อื่น

= มีความจงรักภักดีต่อองค์กร

= เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรานีต

= มีความสามัคคี เป็นเอกภาพ

= มีความรับผิดชอบ

= เคารพในระบบอาวุโส

= มีความกระตือรือร้น

 

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform